میلاد با سعادت بانو فاطمه زهرا(س) و بزرگداشت روز زن گرامی باد...

روز مادر، روز زن ، روز نور گرفتن از درخشان ترین خورشید هدایت...

روز آموختن باغبانی گل های خوشبوی یاس و نرگس بر همه رهروان جاده سعادت...

**  گرامی باد **

*

*

روابط عمومی بیمارستان مهرگان